DECORA ได้ร่วมบริจาคอาหารเพื่อคนไร้บ้าน

243
DECORA ได้ร่วมบริจาคอาหารเพื่อคนไร้บ้าน

DECORA ได้นำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมาแจกจ่าย ณ จุดแจกอาหารของโครงการการแจกอาหารคนไร้บ้าน (Homeless) ที่ทางกรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตพระนคร จัดตั้งขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความซ้ำซ้อนของการแจก และให้กลุ่มคนไร้บ้านได้รับอาหารอย่างทั่วถึง โดย DECORA ได้ทำการแจกอาหารที่จุดที่ 2 บริเวณซอยสาเก ถนนอัษฎางค์ 

แชร์บทความนี้